ANSLUTNINGSAVGIFTER ELNÄT

Gäller fr.o.m 2021-01-01

Anslutningsavgifter är indelade i säkringskategorier enligt nedan.
Anslutningsavgifterna bygger på Energimarknadsinspektionens modell med en linjär kostnadsökning mellan 200 – 599 m fågelvägsavstånd från närmaste möjliga anslutningspunkt. Tex kabelskåp, stolpe eller nätstation.

LÅGSPÄNNING 0,4 kV. 

Servis-
Säkring A 
Avstånd
till anslutningspunkt (meter)

Exkl. moms

Inkl. moms 25%
Tilläggskostnad
(kr/meter)
Exkl/inkl moms
 
16-250-19930 00037 500
16-25200-59930 00037 500257/321
16-25600-1199132 800166 000594/743
16-251200-1800489 200611 500372/465
35-63Offert

TILLÄMPNINGS-
BESTÄMMELSER

Anslutningsavgift utgår i förhållande till servissäkringsstorlek i ampére (A). För större lågspänningsabonnemang erbjuds kund en offert på anslutningsavgiften.

• Serviskabeln dimensioneras av Götene Elförening Ek ( GELF ) för begärd säkringsstorlek.
• Vid ändring av säkringstariff upp till nivå för erlagd anslutningsavgift faktureras en administartiv avgift. Kreditering av mellanskillnad i anslutningsavgift utgår ej vid sänkning av säkringstariff.
• Vid höjning av säkringstariffer över nivå för erlagd anslutningsavgift som inte medför utbyte av servisledning, faktureras mellanskillnaden i anslutningsavgifter.
• Vid utökning av anläggning som medför ny serviskabel faktureras en ny anslutningsavgift.
• Tillfälliga anslutningar (max ett år), 2500 kr inkl moms för 25A. För större tillfälliga anslutningar, lämnas offert.

Engångsavgiften inkluderar:
• Leverans av serviskabelrör, maximalt 60 meter.
• Framdragning av serviskabel i av kunden lagt serviskabelrör inom egen fastighet.
• Anslutning till av elinstallatör uppsatt serviscentral.
 

Engångsavgiften inkluderar ej:
• Kostnad för erforderlig sprängning.
• Grävning i tjälbunden mark.
• Kostnad för förläggning under vägar eller i asfalterade vägar.
• Förläggning av GELF:s plaströr inom egen tomt.

Åtgärder som ej ingår i engångsavgift kan mot självkostnadsersättning utföras av GELF.

ÖVRIGA VILLKOR

Alla servisledningar och utrustning för mätning av elförbrukningen förblir GELF:s egendom.

Mervärdeskatt och eventuella statliga avgifter tillkommer enligt vid varje tidpunkt gällande bestämmelser. Härutöver gäller för abonnentens anslutning till och leverans från GELF:s lågspänningsnät vid varje tidpunkt gällande reglementen och SVENSK STANDARD SS 437 01 40 samt gällande Allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el.

Anslutningsavgiften skall betalas innan anslutning sker.

ÅTER-
ANSLUTNING

• Om kund begär frånkoppling på en befintlig anläggning är avgiften för den begärda frånkopplingen 400kr (debiteras på sluträkningen). För att sedan återansluta densamma måste en återanslutningsavgift betalas. Avgiften står i relation till kostnaden för det faktiska arbetet som krävs för att återinkoppla anläggningen. Denna avgift uppgår till minst 2500kr inkl moms. Dock max en ny anslutningsavgift.
• Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.
• Har anläggningen varit frånkopplad mer än 3 månader bör anläggningen alltid besiktigas av behörig elinstallatör. En färdiganmälan lämnas sedan till oss innan vi återansluter anläggningen. 
• Besiktning kan vara att rekommendera även efter kortare tid, rådfråga gärna oss.
• I de fall där GELF:s kabel är borttagen faktureras ny anslutningsavgift.