Integritetspolicy

FÖR KUND SAMT LEVERANTÖR

SÅ HÄR BEHANDLAR KINNEKULLE ENERGI DINA PERSON-
UPPGIFTER

Götene Elförening ekonomisk förening är moderbolag till de helägda dotterbolagen Kinnekulle Energi AB samt Götene Energi AB, och det gemensamma koncernnamnet är Kinnekulle Energi (nedan kallat ”Kinnekulle Energi”).


Kinnekulle Energis behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Kinnekulle Energi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.imy.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.


Det är viktigt att du tar del av och förstår denna integritetspolicy, och att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Denna integritetspolicy beskriver hur Kinnekulle Energi behandlar dina personuppgifter.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT
OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är varje åtgärd med vidtas med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSON-
UPPGIFTER?

Götene Elförening ek. för., [org.nr 769000-0612], Kinnekulle Energi AB [org.nr 556270-1804] samt Götene Energi AB [org.nr 556470-0846] är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

HUR FÅR KINNEKULLE ENERGI DINA PERSON-
UPPGIFTER?

Kinnekulle Energi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post eller telefon, gör en felanmälan, gör en in- eller utflyttningsanmälan, handlar/beställer varor i vår butik, köper elinstallationsarbeten, beställer fiberanslutning, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Kinnekulle Energi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis elinstallatörer, folkbokföringsregistret, Skatteverket, Lantmäteriet samt allmänt tillgängliga källor.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAS?

Kinnekulle Energi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, användaruppgifter för ”Mina sidor”, anläggnings-ID, mätarnummer, bankuppgifter och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

VARFÖR BEHANDLAR KINNEKULLE ENERGI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Kinnekulle Energi för bland annat följande ändamål:

• fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
• hantera och administrera frågor till vår kundtjänst,
• hantera och administrera felanmälningar på elnät och fibernät,
• hantera och administrera byte eller underhåll av elmätare,
• hantera och administrera installation och underhåll av fiberanslutning,
• kunna mäta din förbrukning av el,
• kunna förse nya anläggningar med el och fiberanslutning,
• för att kunna informera dig om generell företagsinformation,
• för att kontakta dig,
• få tillgång till ”Mina sidor”,
• hantera och administrera dina köp och beställningar i vår butik,
• för att skicka nyhetsbrev,
• för kundundersökningar, statistik och analysändamål,
• administrera autogiroansökningar,
• använda som underlag vid fakturering och bokföring,
• hantera och administrera arbetsansökningar,
• för ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.

NÄR HAR KINNEKULLE ENERGI RÄTT ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Den rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter kan vara genom avtal eller rättslig förpliktelse. Kinnekulle Energi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. Kinnekulle Energi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Kinnekulle Energi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSON-
UPPGIFTER?

Dina personuppgifter används av Kinnekulle Energi och de personuppgiftsbiträden som vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Bolagen.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE HAND

Kinnekulle Energi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

LEVERANTÖRER

Kinnekulle Energi kan komma att behandla personuppgifter för de leverantörer som samarbetar med Kinnekulle Energi. Det kan vara namn, telefonnummer, e-postadress eller annan information som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla vårt samarbete.

HUR LÄNGE SPARAR KINNEKULLE ENERGI DINA PERSON-
UPPGIFTER?

Kinnekulle Energi sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall. Personuppgifter som tillhör en kund gallras således som utgångspunkt när avtalsförhållandet upphört under förutsättning att personuppgifterna inte därefter behöver sparas enligt lag, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

BEGÄRAN OM REGISTERUTDRAG, INFORMATION ELLER RÄTTNING AV FELAKTIGA UPPGIFTER

Skickas till:

Götene Elförening ek. för
Box 81
533 21 Götene

Kinnekulle Energi AB
Box 81
533 21 Götene

Götene Energi AB
Box 81
533 21 Götene

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. www.imy.se

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Kinnekulle Energi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

COOKIES

Kinnekulle Energis webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

KONTAKT-
INFORMATION TILL GÖTENE ELFÖRENING EK. FÖR., KINNEKULLE ENERGI AB SAMT GÖTENE ENERGI AB

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.
  
Postadress: Box 81, 533 21 Götene  
Besöksadress: Järnvägsgatan 29, 533 30 Götene

Mejl: kundtjanst@kinnekulleenergi.se
Telefon: 0511-34 55 00
Hemsida: www.kinnekulleenergi.se

DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud för Götene Elförening ek. för., Kinnekulle Energi AB samt Götene Energi AB är Lena Berggren. Du når henne via e-post: lena.berggren@kinnekulleenergi.se eller via tel. 0511-34 55 21.

UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETS-
POLICY

Kinnekulle Energi gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.kinnekulleenergi.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 9 mars 2022.