Nättariffer 2023

VD HAR ORDET

Vi har ett händelserikt år bakom oss och dessvärre ser det ut att fortsätta med osäkerheter i omvärlden som påverkar oss i Sverige och då naturligtvis även här i Skaraborg och Götene.

Det osäkra läget, i framför allt Europa och Kina, gör att det troligen fortsätter att innebära brist på komponenter och fördyringar i produktionsprocesser. Detta har stor påverkan på tillgången på det material som vi behöver för vår verksamhet. Det i sin tur påverkar priset på det som vi behöver köpa in för att driva och underhålla vårt elnät.

Ovan på detta så har vi en brist på planerbar elproduktion i södra delen av landet, vilket innebär att kostnader för överförd energi ligger på historiskt höga nivåer. I Sverige så går de flesta stamledningarna i nord/sydlig riktning och en stor del av vår elproduktion finns i elområde 1 och 2, alltså norr om Gävle. I dessa båda områdena finns ett elöverskott. I elområde 3 och 4 finns ett betydande elunderskott.

På grund av att det ser ut så här, så blir det långt mellan produktion och förbrukning. I varje givet ögonblick så måste tillgången på el och förbrukningen av densamma vara exakt lika. Om inte så kommer elnätet i hela Sverige att kollapsa och vi får ”strömavbrott” i hela landet och det påverkar också övriga länder som är anslutna till vårt nät.

Detta betyder att el måste överföras mellan elområden hela tiden och då uppstår förluster av energi i näten, i huvudsak av värmeförluster, men även i samband med att man transformerar strömmen från högre till lägre spänningar. Dessa förluster måste kompenseras och sker genom att näten köper extra energi. Denna extra energi köps in på samma sätt som all annan el och handlas på den nordiska elbörsen till aktuellt pris. Därför kan det uppstå stora kostnader i överföringarna mellan elområden.

Dessa kostnader tas ut genom överföringsavgifter mellan Svenska Kraftnät och regionnäten, som en opåverkbar kostnad (Det vill säga nätägaren kan inte effektivisera för att påverka denna avgift). Detta i sin tur lägger regionnäten på lokalnäten, som på samma sätt behöver ta ut det av slutkunden då det är en opåverkbar kostnad.

Ellevio, som äger vårt regionnät har aviserat höjningar på grund av dessa kostnader och även att dom har ett stort investeringsbehov framåt. Dessa kostnader kan vi som sagt inte göra något åt utan, kommer att läggas på kollektivet.

På grund av omständigheter som vi inte råder över, kommer vi att behöva höja vår lokalnätstaxa.

Vi kommer att behöva justera både den fasta och den rörliga delen av taxan.

För en genomsnittlig lägenhetskund som förbrukar 2 000kWh innebär det en höjning av elnätsavgiften med cirka 36 kronor per månad.

För en villakund blir motsvarande ökning 78 kronor per månad för 16A huvudsäkring och en förbrukning på 5 000kWh, samt 157 kronor för kund med 20A huvudsäkring och årsförbrukning på 20 000kWh.

Vi har full förståelse för att denna ökning är kännbar för många men utifrån rådande förutsättningar och vårt ansvar att säkerställa ett stabilt och säkert elnät, även i framtiden, så är vi nödgade att höja våra avgifter.

Med vänlig hälsning,

Albin Främgård
VD, Kinnekulle Energi