Ordlista

A-Ö OM SOLEL OCH ANSLUTNING

ANLÄGGNINGS-ID

Anläggnings-ID är en kod med 18 siffror som är unik för varje elanläggning. På din elfaktura kan du se vad din anläggning har för anläggnings-ID. När du ska teckna elavtal behöver du ange ditt anläggsnings-ID. Har du till exempel en lägenhet och ett sommarhus så innebär detta att du har två olika anläggnings-ID för dessa två anläggningar. Din elnätsägare genererar ditt anläggnings-ID.

ELCERTIFIKAT

Kort beskrivet är elcertifikatsystemet ett system för att främja produktionen av förnybar el. De flesta som använder el betalar för elcertifikat på sin elhandelsfaktura och alla som producerar förnybar el kan få elcertifikat från staten som de sedan kan sälja.

ELMÄTARE

En elmätare mäter hur mycket el du använder, alltså hur många kWh som använts. Om du producerar egen el kommer du ha en till elmätare hemma för att läsa av hur mycket el du producerar. Det finns även elmätare som visar både hur mycket el som används och hur mycket som produceras.

ELOMRÅDE

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in landet i fyra elområden (SE1, SE2, SE3 och SE4) för att göra det tydligt var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Som kund kan du alltså inte välja vilket elområde du vill tillhöra utan det styrs av vart i Sverige du bor. Om du är osäker vilket elområde din elanläggning tillhör kan du gå in på Svenska Kraftnäts karta över elområden i Sverige //natomraden.se/ eller titta på din elfaktura där det ska framgå.

FÖRANMÄLAN OCH FÄRDIGANMÄLAN

När man ska göra olika typer av elarbeten (anslutning, avslut eller förändring) skall man kontakta en behörig installatör. Att installera solpaneler räknas som ett elarbete. Installatören skickar in en föranmälan som ska beskriva vad som ska göras och behov av effekt. När arbetet är klart skickar installatören in en färdiganmälan till elnätsägaren – en anmälan att jobbet är klart.

FÖRNYBAR ENERGI

Förnybara energikällor är de energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Vi har förnybar el från sol-, vind- och vattenkraft i våra elavtal.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Vilka förutsättningar som finns för din anläggning handlar om placering av solpanelerna. Vilken lutning taket har, vilken lutning panelerna kommer att monteras i samt hur omgivningarna ser ut till exempel. Om anläggningen har ett läge där den skuggas av träd eller andra byggnader är förutsättningarna sämre än för den anläggning som inte har kringliggande störande moment. Andra faktorer som påverkar är nedsmutsning eller snötäckning av panelerna.

HUVUDRÄKNING / MÄTARSÄKRING

I ditt hem har du en mätarsäkring, den har som syfte att skydda din anläggning. Den begränsar också hur mycket ström du kan ta ut på samma gång. Säkringens storlek anges i enheten ampere (A). Som normal småhusägare behöver man oftast inte tänka på att ändra mätarsäkring när man installerar solceller. Dock är det alltid bra att dubbelkolla detta med installatören av solcellspanelerna.

INSTALLATIONS-MEDGIVANDE

För att din anläggning ska kunna anslutas mot elnätet av din installatör måste du få ett installationsmedgivande från din elnätsägare. För att kunna utfärda det måste några kriterier vara uppfyllda:

  • Komplett föranmälan
  • Behörig installatör
  • Uppfyllda säkerhetskrav och certifieringskrav
  • Säkerställt att elnätet kan ta emot den önskade installerade effekten

Säkerhetskraven finns i installationsbestämmelserna och det är installatörens ansvar att dom efterlevs- därför är det viktigt att du alltid anlitar en behörig installatör. Till varje anmälan skall även dokumentation över solpaneler och växelriktare bifogas där det tydligt framgår att produkterna är CE-märkta. Märkningen intygar att anläggningen uppfyller ett antal säkerhetskrav tex att anläggningen kopplar ifrån om nätägaren får ett strömavbrott.

INSTALLATÖR

En installatör är en elektriker som arbetar med installation och service av olika elektriska anläggningar. För att få jobba som installatör måste man ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket eller ingå i ett företags egenkontrollprogram. Då ska företaget vara ett registrerat elinstallationsföretag, det är Elsäkerhetsverket som upprättar det registret. Det är viktigt att du anlitar en auktoriserad installatör eller ett registrerat elinstallationsföretag för att utföra dina elarbeten.

EFFEKT (KW) FÖR EN ANLÄGGNING

Effekten för en solcellsanläggning anger hur mycket energi anläggningen kommer bidra med, det vill säga hur mycket ström som produceras. Måttet anger hur många watt som produceras under så kallade standardförhållanden. I verkligheten uppnår man sällan den effekten, men måtten gör att man kan jämföra panelerna. En vanlig solcellsanläggning är på 5 till 10 kW och är ungefär 30 till 50 kvadratmeter stor till ytan. En anläggning på 5 kW genererar mellan 4000 till 5000 kWh på ett år, beroende på vilka förutsättningar som finns.

MIKROPRODUCENT

För att få vara mikroproducent av antingen sol-, vatten- eller vindkraft måste du använda mer el än du producerar. Din mätarsäkring får inte vara större än 63 ampere och effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt. De flesta som har små anläggningar hemma eller på fritidshuset är därför mikroproducenter.

MOMSREGISTRERINGS-BEVIS

Mikroproducenter som säljer överskottsel till ett elhandelsföretag kan i vissa fall behöva vara momsregistrerade för mikroproduktion och kunna intyga det för elhandelsföretaget. Detta för att kunna få ersättning för sin överskottsel. Ett momsregistreringsbevis ansöker man om hos Skatteverket.

OMRÅDES-ID

Ett områdes-ID består av tre bokstäver och anger var i Sverige en anläggning finns. På din elfaktura kan du se vilket områdes-ID din anläggning tillhör. Exempel på områdes ID är VLS (Västmanland Södra) eller BGO (Bergslagen Östra).

SJÄLVFÖRSÖRJANDE

När du producerar så mycket el i din solcellsanläggning att den räcker till hela din förbrukning utan att du behöver köpa in något mer från någon annan leverantör är du självförsörjande.

SKATTEREDUKTION

Som mikroproducent av förnybar el finns det möjlighet att få skattereduktion för den el man själv producerar. Du kan även få skattereduktion i form av ROT-avdrag för arbetet av installationen av en mikroproduktionsanläggning, det gäller dock bara om du inte redan fått investeringsbidrag. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

SOLCELLER OCH SOLPANELER

En solpanel är en samling solceller sammankopplade för att omvandla ljus från solen till elektrisk ström.

TIMSPOTPRIS / RÖRLIGT TIMSPOTPRIS

Timspotpris är det rörliga elpris som sätts varje dag för nästkommande dygn på Nord Pool den nordiska elbörsen. Priset baseras på utbud och efterfrågan.

URSPRUNGS-GARANTIER

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar som garanterar ursprunget på el. Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el, som sedan kan säljas på en öppen marknad. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Garantier kan utfärdas för alla typer av elproduktion och syftet med systemet med ursprungsgarantier är att upplysa kunder om var elen de använder har sitt ursprung.

VERKNINGSGRAD

Handlar om hur stor del av all solenergi som omvandlas till el i solcellsanläggningen. Verkningsgraden brukar ligga på mellan 15 till 22 procent för olika typer av moduler. Detta beror såklart även på vilka förutsättningar som finns. Verkningsgraden används också för att berätta hur stor del av solenergin som görs om från likström till växelström i växelriktaren. Där är verkningsgraden ungefär 93 till 95 procent.

VÄXELRIKTARE

Växelriktaren kallas ofta för solcellssystemets hjärta och den har framförallt två viktiga uppgifter:

  1. Den första uppgiften är att omvandla den likström (el som alltid har samma riktning) som solcellerna producerar till växelström (el som byter riktning) och att försöka minimera förlusterna vid denna omvandling.
  2. Den andra uppgiften är att belasta solcellerna optimalt så att du får ut så mycket el som möjligt när solen skiner.

ÖVERSKOTTSEL

När du producerar egen el kan du under vissa perioder producera mer el än du använder själv. Det kallas överskottsel. Det är viktigt att ha koll på att du inte producerar mer el än du använder själv utslaget på ett år, vilket är kravet för att få vara Mikroproducent.