KRAFTLEDNINGSGATOR – EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Utarmning av biologisk mångfald och klimatförändringar är en av vår tids stora miljöfrågor. Här kan nätbolagen hjälpa till med att bidra till de globala Agenda 2030 målen ”Ekosystem och biologisk mångfald” samt ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”. Kraftledningsgator går igenom landskap och bolagen kan med skötsel och naturvårdshänsyn stärka den biologiska mångfalden i dessa landskap.

I december 2022 påbörjades LONA-projektet, ett samarbete mellan Kinnekulle Energi, Högskolan i Skövde och Götene kommun. Syftet med projektet är att först identifiera områden i Kinnekulle Energis elnät som har större potential för biologisk mångfald. Därefter kommer en fältstudie att genomföras för att undersöka dessa områden mer i detalj. Slutligen kommer en ny skötselplan tas fram och personalen kommer att utbildas i den nya strategin för ökad biologisk mångfald. Projektet avslutas 2025.

Läs mer:

Så ska de hjälpa hasselmusen – Högskolan i Skövde (his.se)

Återskapa och stärka biologisk mångfald inom kraftledningsgator (his.se)

Kinnekulle Energi